EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Houten Vleugel 14

Cite as:

Amsterdams Archeologisch Centrum (UvA); Heiden, M. van der; Koot, C.W.; (): Houten Vleugel 14. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xms-enwn

2009 Amsterdams Archeologisch Centrum (UvA); Heiden, M. van der; Koot, C.W.; 10.17026/dans-xms-enwn

Naar aanleiding van de plannen van Pro-Rail om de spoorbaan tussen Vleuten en Geldermalsen te verbreden is in 2000 een Standaard Archeologische Inventarisatie (sai) uitgevoerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (rce, toentertijd Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten). Hieruit bleek dat over het gehele tracé fossiele stroomgordels voorkwamen met daarop een groot aantal archeologische vindplaatsen. Een jaar later heeft Pro-Rail opdracht gegeven tot een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (aai) in het trajectgedeelte Vleuten-Houten. Dit onderzoek heeft achttien vindplaatsen opgeleverd waarvan de rce er elf voor nader onderzoek heeft geselecteerd.

In de winter van 2006 tot 2007 heeft het AAC eerst een inventariserend veldonderzoek en daarna een opgraving op de locatie VleuGel 14 uitgevoerd.

In de twee gegraven proefsleuven zijn sporen gevonden daterend uit de Romeinse Tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Belangrijkste resten dateren uit de Romeinse Tijd en bestaan uit een onduidelijke liggende houten constructie rondom een smal ‘schelpenpad’, greppels met paalsporen en daar vlak bij een brede grindbaan. Vooral laatstgenoemd fenomeen, geïnterpreteerd als een vrijwel intacte limesweg, leidde tot een besluit tot nader onderzoek op de locatie.

Met een serie osl-monsters zijn zowel het talud als de grindweg in de Vroege-Middeleeuwen gedateerd.
Nu bestaat de mogelijkheid dat de middeleeuwse grindweg zijn oorsprong heeft in een Romeinse grindweg.Houten VleuGel 14

Archeologisch onderzoek in het traject Vleuten Geldermalsen

foto

Een project van AAC-projectenbureau

logo