EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Archeologisch verkennend booronderzoek; Havenkade te Elburg in de gemeente Elburg

Cite as:

Spanjaard, G.W.J. (Econsultancy BV); Schutte, drs. A.H. (Econsultancy BV) (): Archeologisch verkennend booronderzoek; Havenkade te Elburg in de gemeente Elburg. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xy2-znpx

2016 Spanjaard, G.W.J. (Econsultancy BV); Schutte, drs. A.H. (Econsultancy BV) 10.17026/dans-xy2-znpx

Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek, in combinatie met de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek, zijn twee zones te identificeren die mogelijk verband houden met de historische haven. Het betreft een zone met geoxideerde kleien en zanden, langs de zuidwestelijke rand van het plangebied. Hier is in het huidige maaiveld een duidelijke verhoging zichtbaar. Mogelijk is hier een wal aanwezig geweest, gelegen langs het historische havenkanaal. De huidige Havenkade met het naastgelegen fietspad zou in dat geval grotendeels ter plaatse van het toenmalige havenkanaal liggen. De historische havenkom zou in dat geval grotendeels ter plaatse van het zuidelijke deel van de huidige havenkom liggen. Verder zijn in de zuidoostelijke hoek van het plangebied, in een cluster van boringen, verschillende antropogene lagen aangetroffen die verband zouden kunnen houden met de haven of aanverwante structuren.

Selectieadvies
Langs de zuidwestelijke rand en in de zuidoostelijke hoek van het plangebied worden op basis van het uitgevoerde onderzoek archeologische waarden verwacht. Indien hier bodemingrepen plaats gaan vinden, die dieper reiken dan de recente ophogingslagen, dan dient hier een vervolgonderzoek uitgevoerd te worden in de vorm van een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden of een proefsleuvenonderzoek gevolgd door een eventuele opgraving.
Hoewel het booronderzoek de nodige informatie heeft opgeleverd betreffende de aanwezige antropogene lagen, kan niet worden uitgesloten dat buiten de zone waar deze antropogene lagen zijn aangetroffen ook archeologische waarden aanwezig zijn. Hierbij dient met name rekening gehouden te worden met vindplaatsen die zich manifesteren als puntlocaties, zoals afvaldumps en resten die verband houden met visvangst. Geadviseerd wordt daarom om tijdens de graafwerkzaamheden buiten de zone waar de antropogene lagen zijn aangetroffen, regelmatig archeologische inspecties uit te voeren om de huidige informatie aan te vullen.