EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Scheduled technical maintenance Friday 25th May, 2018

On Friday 25th May 2018 from 5 pm till 6 pm the use of EASY will be limited or not available due to maintenance on our technical systems. 

Our sincere apologies for any inconvenience. 


CoreTrustSeal 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Madepolderweg, gemeente Den Haag

Cite as:

Siemons, H. (Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie); Rieffe, E.C. (Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie) (): Madepolderweg, gemeente Den Haag. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zwn-qb4y

2017 Siemons, H. (Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie); Rieffe, E.C. (Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie) 10.17026/dans-zwn-qb4y

Vroondaal Ontwikkeling heeft het voornemen om het oostelijke deelgebied van het project Vroondaal Zuid Fase 2 te ontwikkelen. Het als woongebied-2 bestemde plangebied is gelegen tussen de Boomawetering, de Boomaweg, de Madepolderweg en de groenstrook langs de Van Elswijkbaan en heeft een omvang van ongeveer 3,5 ha. Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat in het plangebied voor meerdere bewoningsperioden een verwachting bestaat op archeologische resten. De gespecificeerde archeologische verwachting is middels een inventariserend booronderzoek (verkennende fase) getoetst.
Het booronderzoek laat zien dat de geologie in het plangebied anders is dan op basis van de huidige geologische kaart verwacht werd. In en nabij het plangebied liggen twee duintjes en geulen van het Gantelsysteem. Opvallend is het in de late prehistorie verstoven duin op het veen.
De gespecificeerde archeologische verwachting uit het bureauonderzoek kan op basis van het booronderzoek nader worden ingevuld. Archeologische resten uit het neolithicum en bronstijd worden niet meer verwacht. Ook bewoning op veraard veen kan worden uitgesloten. In de top van het duinzand (secundair verstoven duin) zijn archeologische resten uit de ijzertijd te verwachten. In de Gantelafzettingen is ter hoogte van boring 10 een bodemhorizont aanwezig waarin archeologische resten uit de ijzertijd voor kunnen komen. In de top van de Gantelafzettingen worden archeologische resten uit de Romeinse tijd verwacht. Ontginningssporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd liggen direct onder de recente bouwvoor.