EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Archeologische begeleiding van het uitgraven van een bouwput aan Sjuxumerweg 54 te Loppersum, gemeente Loppersum (GR)

Cite as:

Roller, drs. ing. G.J. de (MUG Ingenieursbureau b.v.) (): Archeologische begeleiding van het uitgraven van een bouwput aan Sjuxumerweg 54 te Loppersum, gemeente Loppersum (GR). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-25z-sf4p

2016-10-20 Roller, drs. ing. G.J. de (MUG Ingenieursbureau b.v.) 10.17026/dans-25z-sf4p

Aanleiding tot de hier beschreven archeologische begeleiding, protocol opgraven zijn de bouwplannen voor het onderzochte perceel aan Sjuxumerweg 54 te Loppersum. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is er een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Door de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden waarin zij moeten plaatsvinden was een onderzoek voorafgaand hieraan niet mogelijk en is er gekozen voor archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Erfgoedwet. Bork Sloopwerken heeft MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie, opdracht gegeven de begeleiding uit te voeren. De archeologische begeleiding heeft op 29 juni 2016 plaatsgevonden en is uitgevoerd door de heer S.J. Tuinstra conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0, en de richtlijnen in het Programma van Eisen . Binnen het plangebied, dat op een wierde ligt, staat het woonhuis van een boerderij, de Hijbelsmaheerd. Dit woonhuis wordt gesloopt, waarna nieuwbouw zal plaatsvinden. De nieuwbouw verschuift iets in oostelijke richting ten opzichte van de oude bebouwing. Tijdens de begeleiding was het oude woonhuis al gesloopt. Onder het oude woonhuis was een kelder aanwezig die was aangevuld met grond, waardoor hier geen waarnemingen gedaan konden worden. De nieuwbouw wordt niet onderkelderd. De begeleiding heeft zich daarom geconcentreerd op de funderingssleuf die binnen het deel van de wierde ligt waar vanwege de verschuiving van de nieuwbouw mogelijk nog ongeroerde wierdelagen aanwezig zijn. De funderingssleuf heeft een omvang van circa 16 m lengte en 2 m breedte en wordt tot een diepte van 80 cm-mv uitgegraven. Uit de archeologische begeleiding blijkt dat er buiten de verstoringen van het gesloopte woonhuis sprake is van een intacte wierde. De bovenste 40 cm van de bodem bestaat uit een vergraven bouwvoor. Hieronder zijn ophoog- of wierdelagen aanwezig. Omdat de ontgraving voor de sleuf beperkt van diepte was, zijn alleen de bovenste wierdelagen aangesneden. Hierbij zijn twee kuilen aangetroffen. De aanwezige kuilen kunnen erop wijzen dat dit deel van de wierde als erf is gebruikt. In de wierdelaag met spoor 4 is vondstmateriaal aangetroffen dat zowel uit de vroege middeleeuwen ( 6e-7e eeuw) als de late middeleeuwen (13e-14e eeuw) afkomstig kan zijn. De totale oppervlakte van de huidige begeleiding is beperkt, waardoor er geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over de toestand en de informatiewaarde van de rest van de wierde. Omdat alleen de bovenste wierdelagen zijn aangesneden, is de kern van de wierde vermoedelijk ouder dan de 6e eeuw. Op grond van de gegevens van dit onderzoek is de verwachting dat de wierdelagen in het overige deel van de wierde nog intact zijn. Mochten er in de toekomst binnen de wierde grondwerkzaamheden plaatsvinden, dan dienen deze minimaal archeologisch begeleid te worden.