EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Scheduled technical maintenance Friday 25th May, 2018

On Friday 25th May 2018 from 5 pm till 6 pm the use of EASY will be limited or not available due to maintenance on our technical systems. 

Our sincere apologies for any inconvenience. 


CoreTrustSeal 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Rosmalen, Het Landje van Buijs. Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P)

Cite as:

Wal, drs A. ter (BAAC bv) (): Rosmalen, Het Landje van Buijs. Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zrj-asfx

2015-04-09 Wal, drs A. ter (BAAC bv) 10.17026/dans-zrj-asfx

In opdracht van Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te ‘s-Hertogenbosch een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Kom Zuid, deelgebied Het Landje van Buijs te Rosmalen, gemeente ‘s-Hertogenbosch. Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een winkelpand en de aanleg van een parkeerterrein inclusief riolering en waterberging in het centrum van Rosmalen. In 2003 is voor het plangebied een bureau- en booronderzoek uitgevoerd.1 Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd door het onderzoeksbureau geen vervolgonderzoek aanbevolen. De gemeente heeft dit advies echter niet overgenomen en heeft besloten tot het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat de bodem onder het aanwezige plaggendek in het onderzoeksterrein tot de veldpodzolbodems moet worden gerekend. Een veldpodzolbodem wijst op vrij natte mstandigheden wat wordt onderstreept door de ‘vette’, zeer humeuze A-horizont. Vanwege de natte omstandigheden zal het onderzoeksterrein van oudsher minder geschikt zijn geweest voor bewoning. In het hoger gelegen, uiterst noordelijke en zuidelijke deel van het onderzoek is een haarpodzolbodem aangetroffen wat wijst op drogere gronden. Dit doet vermoeden dat zich direct ten zuiden en noorden wel locaties bevonden die mogelijk geschikt waren voor bewoning. Bij het onderzoek zijn echter geen vondsten aangetroffen die wijzen op bewoning in de directe nabijheid van het onderzoeksterrein. Op de podzolbodem is binnen het onderzoeksterrein een laag opgebracht geel zand aangetroffen die deels, en op enkele plekken geheel, is opgenomen in de onderste laag van het bovenliggende plaggendek. Dit gele zand is bij het booronderzoek geïnterpreteerd als stuifzand. Door de vermenging met het gele zand is de onderste laag van het plaggendek vrij licht van kleur, de bovenste laag is echter donkergrijs zoals verwacht mag worden van een plaggendek.

De aangetroffen sporen kunnen onderverdeeld worden in sporen die verband houden met grondbewerking en in greppels. De grondbewerkingssporen bestaan uit grondverbeteringskuilen en spitsporen. De vulling van de grondverbeteringskuilen komt overeen met het plaggendek wat er op wijst dat zij zijn gegraven na het opbrengen van dit plaggendek. De greppels zijn met name aangetroffen in het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein met name in werkput 3. Hier zijn vier parallel lopende greppels aangetroffen. De richting van deze greppels komt overeen met die van de percelering zoals zichtbaar op de eerste kadastrale kaart uit 1811-1832. De greppels kunnen dan ook geïnterpreteerd worden als perceelgreppels. De meeste van deze greppels hebben een vulling die er op wijst dat zij gedurende enige tijd watervoerend zijn geweest. Afwijkend is greppel 3006 die een brede, vlakke bodem heeft en geen sporen van de aanwezigheid van water vertoonde. De functie van deze greppel, of mogelijk langgerekte kuil(?), is onduidelijk.

Elk van de kuilen is deels opgevuld met hetzelfde gele zand dat onder het plaggendek is aangetroffen. De greppels worden dan ook afgedekt door het plaggendek. Hieruit volgt dat de greppels dateren van vóór de eerste ophoging van het terrein. Wanneer dit plaatsvond en wanneer de greppels gegraven zijn is niet duidelijk. Op grond van scherpe begrenzing van de sporen en hun gevlekte vulling moeten de sporen vermoedelijk in de late middeleeuwen of nieuwe tijd gedateerd worden. De baksteenfragmenten in greppel 3003 onderstrepen deze datering.Rosmalen, Het Landje van Buijs


Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P)

foto

Een project van BAAC bv

logo