EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services


Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Blokum 10, Overschild (Gemeente Slochteren)

Cite as:

Brouwer, drs. E. (ArGeoBoor); Nijdam, drs. L.C. (ArGeoBoor) (): Blokum 10, Overschild (Gemeente Slochteren). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zb3-4pqq

2014-01-14 Brouwer, drs. E. (ArGeoBoor); Nijdam, drs. L.C. (ArGeoBoor) 10.17026/dans-zb3-4pqq

In opdracht van de heer C.J. van Rooijen (maatschap C.J. en J.M. van Rooijen – ten Dam) is een inventariserend veldonderzoek – verkennende fase uitgevoerd op de locatie Blokum 10 te Overschild.

Aanleiding voor het onderzoek vormde in eerste aanleg de geplande sloop en nieuwbouw van een kapschuur ten gunste van een uitbreiding van de huidige ligboxenstal. Deze plannen gaan niet meer door. Het huidige plan is om een nieuwe ligboxenstal te bouwen ter plaatse van de bestaande kuilbulten. Uit een voorgaand bureauonderzoek blijkt dat het plangebied deels op een wierde ligt. Er zijn resten uit de ijzertijd of de Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd te verwachten. In het bureauonderzoek is geadviseerd een verkennend booronderzoek uit te voeren ter plaatse van de voorziene verstoringen. Dit booronderzoek dient te zijn gericht op het vaststellen van de mate waarin het bodemprofiel intact is en op de aanwezigheid van archeologische indicatoren.

Uit het booronderzoek blijkt dat niet uitgesloten kan worden dat zich ter plaatse van de huidige kapschuur nog intacte terplagen in de bodem bevinden (boringen 3 en 4). In het overige plangebied zijn in de boringen geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische resten en is de archeologische verwachting laag.

Aangezien de werkzaamheden ter plaatse van de boringen 3 en 4 van de baan zijn en op de overige locaties de archeologische verwachting laag is, wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Indien in de toekomst ter plaatse van de wierde alsnog ontgravingen gaan plaatsvinden dan wordt aan bevolen deze werkzaamheden onder archeologische begeleiding uit te voeren.