EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Vooroeververdediging cluster 3 Maritiem IVO

Cite as:

Van Campenhout, K. (ADC ArcheoProjecten); Verweij, J. (ADC ArcheoProjecten); Waldus, W.B. (ADC ArcheoProjecten); Botman, A. (ADC ArcheoProjecten) (): Vooroeververdediging cluster 3 Maritiem IVO. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zhh-4kxj

2012-06-12 Van Campenhout, K. (ADC ArcheoProjecten); Verweij, J. (ADC ArcheoProjecten); Waldus, W.B. (ADC ArcheoProjecten); Botman, A. (ADC ArcheoProjecten) 10.17026/dans-zhh-4kxj

ADC Maritiem heeft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek opwaterfase uitgevoerd in het kader het project vooroeververdediging cluster 3 (VOV3). Het betreft een project waarbij op tien locaties in de Oosterschelde en de Westerschelde granulair materiaal (bv. staalslakken of breuksteen, etc) wordt gestort en op sommige locaties geotextiel op de kreukelberm van de vooroevers wordt aangebracht. Deze werkzaamheden zullen er naar verwachting niet toe leiden dat er in de waterbodem gegraven moet worden. Het is echter niet uitgesloten dat eventueel aanwezige archeologische resten in de plangebieden aangetast kunnen worden bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden.

In het kader van deze planvorming is overleg geweest tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat, waarbij besloten is tot het laten uitvoeren van een bureauonderzoek gecombineerd met de analyse van de ruwe multibeamdata die van de gebieden beschikbaar zijn. Daarnaast zijn voor vier van de tien gebieden, specifiek in het kader van dit project, side scan sonar data opgenomen.
Met het bureauonderzoek zijn de bekende en te verwachten archeologische waarden in de plangebieden geïnventariseerd. Uit de analyse van de geofysische data kwam naar voren dat niet alle in de beschikbare databases geregistreerde contacten in de plangebieden aanwezig zijn. Daarnaast zijn door middel van het geofysische onderzoek enkele nieuwe contacten gelokaliseerd.

Na overleg met RWS en met input vanuit de RCE over het advies, is vastgesteld dat voor een aantal locaties vervolgonderzoek nodig is. Het betreft een Inventariserend Veldonderzoek Onderwaterfase (duikinspecties) voor de volgende gebieden:
-Plangebied Nieuwe Neuzenpolder: contacten NN3, NN4, NN5, NN7 en NN8.
-Plangebied Eendragtspolder: contact EE2 De contacten met een archeologische verwachting WA1 (plangebied Waardpolder) en en WO3 (plangebied Wemeldinge-Oost) zijn in overleg met RWS afgevallen omdat deze contacten ver buiten de geplande bodemingreep liggen en zodoende niet zullen worden aangetast.

Voor het wrak van het Britse oorlogsschip HMS Valentine in het plangebied Nieuwe Neuzenpoider, dat op 15 mei 1940 tot zinken werd gebracht, adviseert ADC Maritiem een aanvullende bureaustudie uit te voeren om meer inzicht te krijgen op de archeologische waarde van dit wrak. Afhankelijk van deze waarde zal een managementplan gemaakt moeten worden voor behoud van deze locatie in het kader van de voorgenomen werkzaamheden. Besluitvorming over dit wrak zal in samenspraak met de contactpersoon voor archeologie in de gemeente Terneuzen en het SCEZ moeten worden genomen. We adviseren dan ook om over deze wraklocatie met hen contact op te nemen.

Voor alle vrijgegeven gebieden geldt dat indien tijdens de werkzaamheden een mogelijke archeologische vondst wordt gedaan, deze conform artikel 53 van de Monumentenwet 1988 gemeld dient te worden bij het bevoegd gezag. Voor de contacten waarvoor een IVO onderwater verkennend wordt geadviseerd, zal eerst conform de KNA waterbodems 3.1 een programma van eisen moeten worden opgesteld.