EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Archeologisch bureau- en booronderzoek Koaterhústerwei 3 te Wierum, gemeente Dongeradeel (FR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Koaterhústerwei 3 te Wierum, gemeente Dongeradeel (FR)
Spoelstra, drs. A. (MUG Ingenieursbureau b.v.)
2012-08-29

In november 2011 heeft MUG Ingenieursbureau een bureau- en booronderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Koaterhústerwei te Wierum, gemeente Dongeradeel (Fryslân). Aanleiding tot het onderzoek is de toekomstige herinrichting van de locatie. Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen.

In het bureauonderzoek zijn de bekende aardkundige, historische en archeologische gegevens geanalyseerd, met als doel het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat in de onderzoekslocatie vindplaatsen uit de periode vroege middeleeuwen t/m de nieuwe tijd kunnen worden aangetroffen. De onderzoekslocatie ligt op een kwelderwal die vanaf de vroege middeleeuwen bewoonbaar is. In de nabije omgeving liggen twee terreinen met een zeer hoge archeologische waarde. Het betreft twee huisterpen uit de vroege en volle middeleeuwen. Ter hoogte van de toekomstige woning is op historische kaarten vanaf 1811 bebouwing aanwezig. Mogelijk betreft het eveneens een huisterp. De kans bestaat dat in de onderzoekslocatie terplagen aanwezig zijn, enerzijds behorende tot de mogelijke huisterp, anderzijds als voortzetting van de nabijgelegen AMK-terreinen. Aanbevolen is daarom het verwachtingsmodel te toetsen door middel van een inventariserend veldonderzoek. Conform de FAMKE betreft het een karterend onderzoek 2.

Het verwachtingsmodel is getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. In totaal zijn er zes boringen gezet. In de gehele onderzoekslocatie is sprake van een uniforme bodemopbouw. De bodem bestaat uit natuurlijke poldervaaggronden in zwak tot matig zandige klei, die naar beneden toe overgaan in zandige kwelderwalafzettingen. In boring 6, die ter hoogte van de toekomstige woning is gezet, bestaat de bovengrond uit opgebrachte en vergraven grond, met veel puin. Waarschijnlijk is de hogere ligging van dit gedeelte van de onderzoekslocatie het gevolg van het verhogen van de huisplaats met het waargenomen pakket.

Afgezien van het jonge ophoogpakket in boring 6 zijn er geen ophooglagen (terplagen) aangetroffen. Aan het maaiveld en in de humeuze bovengrond zijn uitsluitend fragmentjes bouwpuin aangetroffen. Geconcludeerd is daarom dat in de onderzoekslocatie geen sprake is van een terp.

Archaeology
49564
Archeologisch: booronderzoek
Archeologisch: bureauonderzoek
RD (in m.)   X: 195535   Y: 600878
02D
Koaterhusterwei 3
Wierum
Dongeradeel
Friesland
Archis onderzoeksmeldingsnr. 49564
93108411 (projectnummer)
2011-129 (rapportnummer)
eDNA-project: a19960
ISSN: 1875-5313
Fedora Identifier: easy-dataset:52641
Text
application/pdf
Dutch
MUG Ingenieursbureau b.v.
MUG Ingenieursbureau b.v.
Restricted: archaeology group - Access restricted to registered 'archaeology' group members
2012-12-17
2012-12-17