EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Nieuw Meerten te Lienden, gemeente Buren. Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek

Cite as:

Diepeveen-Jansen, dr. M. (Vestigia b.v.); Mientjes, dr. A. (Vestigia b.v.); Reneerkens, drs. M. (Vestigia b.v.) (): Nieuw Meerten te Lienden, gemeente Buren. Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zwt-tsj8

2004-09 Diepeveen-Jansen, dr. M. (Vestigia b.v.); Mientjes, dr. A. (Vestigia b.v.); Reneerkens, drs. M. (Vestigia b.v.) 10.17026/dans-zwt-tsj8

In opdracht van Sonsbeek Adviseurs b.v. heeft Vestigia b.v. Archeologie & cultuurhistorie een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Nieuw Meerten in Lienden. Het plangebied is tot voor kort in gebruik geweest als landbouwgrond (fruitboomgaarden). De bomen zijn nu gerooid en de braakliggende terreinen worden voor diverse doeleinden gebruikt. Het bestemmingsplan omvat woningbouw en de bijbehorende infrastructuur.

Het doel van het verkennend archeologisch onderzoek is het vaststellen of er archeologische en/of cultuurhistorische waarden op de plangebieden aanwezig zijn die door de bouwwerkzaamheden verstoord dreigen te worden en, indien bevestigend, de waardestelling ervan te bepalen in termen van beleving, fysieke en inhoudelijke kwaliteit, en vervolgens op basis hiervan een advies uit te brengen voor het vervolgtraject van de bouwplannen. Het onderzoek bestond uit een archeologische en een fysisch-geografische component en omvatte een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Door middel van het bureauonderzoek zijn alle bekende archeologische en historische vondsten en vondstcomplexen in de directe omgeving van de plangebieden gekarteerd. Eveneens is, via een literatuurstudie, een reconstructie gemaakt van de bodemopbouw en geomorfologie van de plangebieden en hun directe omgeving. Vervolgens zijn de verkregen resultaten van het bureauonderzoek getoetst via het inventariserend veldonderzoek, bestaande uit een inventariserend en controlerend booronderzoek, en een veldverkenning op beide plangebieden.

Het plangebied Nieuw Meerten in Lienden (gemeente Buren) ligt op de IKAW-kaart in een gebied met een hoge trefkans op archeologische waarden, gebaseerd op de ligging van de locatie op de stroomrug ‘de Lienden’. Geulafzettingen, die de oeverwallen en stroomruggen vormen, zijn de hogere delen in het landschap en hebben net zoals donken (rivierduinen) gedurende de hele prehistorie en de Middeleeuwen een preferente positie in de locatiekeuze voor bewoning en agrarische activiteiten. Dit beeld wordt bevestigd door de ARCHIS-waarnemingen en monumenten in de omgeving van het plangebied. In Nieuw Meerten ontbreken binnen het plangebied, ondanks de hoge verwachting, directe aanwijzingen voor archeologische waarden, met uitzondering van een middeleeuwse scherf. Evenmin zijn tijdens de veldverkenning archeologische vondsten aangetroffen en ontbraken in de boringen archeologische indicatoren voor menselijke aanwezigheid gedurende de prehistorie en/of de Middeleeuwen in de vorm van aardewerkscherven; metalen, glazen of objecten van organisch materiaal; menselijk of dierlijk botmateriaal; houtskoolresten, enz. Het aanwezige houtskool in de bodem kwam uit geroerde grondlagen en is waarschijnlijk afkomstig van het verbranden van fruitbomenhout.

Derhalve adviseert Vestigia b.v. Archeologie & cultuurhistorie voor het plangebied Nieuw Meerten geen nader archeologisch onderzoek en ziet geen bezwaar tegen de voortgang van de bouwplannen. Echter, gezien de intacte bodemopbouw, de aanwezigheid van de middeleeuwse scherf en de rijkdom aan archeologische vondsten in de omgeving, verdient het aanbeveling om de uitvoerder van eventueel grondwerk te wijzen op de plicht, zoals aangegeven staat in de monumentenwet 1988, artikel 47, lid 1, om archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag.