EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Een archeologische begeleiding bij 'de Flessenhals' ten behoeve van het Hunzeproject te Borger, gemeente Borger-Odoorn (Dr.)

Een archeologische begeleiding bij 'de Flessenhals' ten behoeve van het Hunzeproject te Borger, gemeente Borger-Odoorn (Dr.)
ARC-Rapporten 2007-53
Daleman, M.
2008-05-29

Langs het kanaal Buinen-Schoonoord in Borger (Dr.) wordt in het kader van het Hunzeproject een waterhuishoudkundig inrichtingsplan ten behoeve van het beekdalherstel gerealiseerd. Elementen voor het beekdalherstel zijn hermeanderingen van delen van het Voorste Diep, gebruik van lage delen als opvanggebied en vernatting van beekdalgronden. Het terrein, dat als toponiem 'Flessenhals' heeft, is thans in gebruik als openbaar park en grasland. De realisatie van de plannen zal gepaard gaan met onherstelbare aantasting van het bodemarchief. Het dorp Borger en omgeving kent vele archeologische vindplaatsen en monumenten. Daarom heeft de provinciaal archeoloog van Drenthe, dr. W.A.B. van der Sanden, besloten ? na overleg met ingenieursbureau Arcadis ? dat er ontgraven moet worden op aanwijzing van een archeoloog. Er is gekozen voor een archeologische begeleiding (AB), zodat de archeologische en de infrastructurele werkzaamheden gelijktijdig konden plaatsvinden. In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn werd de begeleiding uitgevoerd door Archaeological Research en Consultancy (ARC bv): op 23 april door A. Wieringa en mw. drs. M. Daleman en op 24, 25 en 26 april en 3, 4, 7 en 9 mei 2007 door mw. drs. G.M.A. Bergsma en mw. drs. M. Daleman. Gedurende de gehele periode van veldwerk verleende dhr. G. Kerkhof gewaardeerde medewerking aan het onderzoek.

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de in het Programma van Eisen (PvE) geformuleerde onderzoeksvragen niet worden beantwoord. Tijdens de archeologische begeleiding zijn namelijk geen archeologische sporen aangetroffen. De enige opvallende vondst is die van een walbeschoeiing in de oude loop van het Voorste Diep. De beschoeiing is niet exact te dateren, maar is in gebruik geweest voor 1920. Omstreeks deze periode werd het kanaal Buinen-Schoonoord gegraven en raakte het Voorste Diep in onbruik. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn enkel natuurlijke grondlagen gedocumenteerd die enig inzicht in de landschappelijke ontwikkeling kunnen verschaffen. Uit de archeologische begeleiding komt naar voren dat het Voorste Diep afwisselend open en begroeid is geweest en er dekzandafzettingen hebben plaatsgevonden. Deze resultaten zijn in grote lijnen in overeenstemming met het al bestaande beeld van het dal van het Voorste Diep. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er zich op het terrein geen restanten van een archeologische vindplaats bevinden. Er kan worden gesteld dat het onderzoeksterrein geen archeologische waarde heeft en mag derhalve als 'niet behoudenswaardig' worden aangemerkt. Hoewel bij onderhavig onderzoek geen directe archeologische indicatoren zijn aangetroffen, kan de omgeving van het plangebied archeologisch toch zeer waardevol zijn, gezien de rijke bewoningsgeschiedenis van Borger.

Archaeology
22431 | 22430
AB; archeologische begeleiding
RD (in m.)   X: 249875   Y: 548425
Drenthe; Borger-Odoorn; Borger; Flessenhals, meander Zuidtak
17E (kaartblad)
2007/038 (ARC-projectcode)
eDNA-project: a08569
AipId: twips.dans.knaw.nl-885899529552386664-1264535861660
ISSN: 1574-6887
2007-53 (ARC-rapport)
Archis onderzoeksmeldingsnr. 22431
Archis onderzoeksmeldingsnr. 22430
Fedora Identifier: easy-dataset:37420
is part of
  • ARC-Rapporten
Text
application/pdf
16 p.
Dutch
23 - 26 april en 3, 4, 7 en 9 mei 2007 (uitvoering)
ARC bv
ARC bv
Open access for registered users - Unrestricted access for all registered EASY users
2010-01-26
2010-01-26