EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Grondsoortenkaart 2006 - Simplified Soil Map of the Netherlands

Cite as:

Wageningen UR - Alterra; (): Grondsoortenkaart 2006 - Simplified Soil Map of the Netherlands. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xky-fsk5

2006 Wageningen UR - Alterra; 10.17026/dans-xky-fsk5

Deze kaart geeft een globaal overzicht van de bodemgesteldheid in Nederland in 10 legenda-eenheden.
De kaart is afgeleid van de Bodemkaart 1 : 50 000. De eenheden van de Bodemkaart van Nederland zijn vertaald naar een grondsoort, op basis van het bodemmateriaal in het bodemprofiel tot 80 cm-mv.

De grondsoortenkaart geeft de ligging van de veengronden en minerale gronden in Nederland. Bij de veengronden komt binnen 80 cm-mv. meer dan 40 cm veen in het bodemprofiel voor. De veengronden worden niet verder onderverdeeld. Bij de minerale gronden komt in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. meer dan 40 cm mineraal materiaal (zand, klei of leem) voor. Voor de minerale gronden is een verdere opdeling gemaakt naar samenstelling en textuur van de bouwvoor.

In de periode 2001 - 2004 is bij de veengronden het oosten van het land (ca. 100 000 ha) nagegaan of dit nog veengronden zijn. Uit deze veenkartering is gebleken dat ca. 47% van de oppervlakte de veengronden zijn gedeformeerd naar een ander bodemtype. Bij deze gronden is door oxidatie de veenlaag geleidelijk dunner geworden.
De gedeformeerde veengronden zijn tot de minerale gronden gerekend.

Potentieel gebruik: Regionale en landelijke toepassingen waarvoor globale informatie over de bodemgesteldheid nodig is.

Toepassingsschaal: 1: 50 000 – 1 : 1 000 000
Ruimtelijk schema: Vector

Relations

Preview

Grondsoortenkaart 2006

foto

logo