EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Get exposure and credit for your data: write a data paper for the new peer reviewed, online-only open access Research Data Journal (published by Brill)

For more info: brill.com/rdjSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Thematische collectie: Digitale tekstuitgaven, vervaardigd door de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (): Thematische collectie: Digitale tekstuitgaven, vervaardigd door de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xvx-frex

2008, 2009, 2010, 2011 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der 10.17026/dans-xvx-frex

De Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (SVNT) is een netwerk van ongeveer honderd vrijwilligers dat zich tot doel heeft gesteld informatie in en/of over de Nederlandse taal in heden en verleden en Nederlands talig erfgoed voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te maken, bij voorkeur digitaal en interactief. De SVNT heeft sinds 2007 een tiental bijbelvertalingen uit de 15e, 16e en 17e eeuw getranscribeerd, waaronder de Statenvertaling uit 1637. Andere belangrijke teksten die dankzij de SVNT beschikbaar zijn gekomen, zijn vijf psalmberijmingen, een Nederlands-Engels woordenboek uit 1648, een spreekwoordenverzameling van Johan de Brune de Oude uit 1636, en twee Friese bijbelvertalingen.

Relations

Bijbel- en Koranvertalingen

 

Psalmberijmingen

Delftse Bijbel (1477)
Vorstermanbijbel (1528/1531)
Liesveltbijbel (1542)
Leuvense Bijbel (1548)
Jan Utenhove, Nieuwe Testament (1556)
Biestkensbijbel (1560)
Deux-Aesbijbel (1562)
Statenvertaling (1637)
De Arabische Alkoran (1641)
Lutherse Bijbelvertaling (1648)
Statenvertaling (1657)
Mahomets Alkoran, door de Heer du Ryer uit d’ Arabische in de Fransche taal gestelt (1658)

 

Souter Liedekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van Dauid (1540)
Jan Utenhove: 25 Psalmen (1557)
Jan Utenhove: 26 Psalmen (1558)
Jan Utenhove: LXIIII, Psalmen end ander ghesangen (1561)
Jan Utenhove: Hondert Psalmen Davids (1561)
Jan Utenhove: Psalmen Davidis (1566)
Psalmberijming Petrus Dathenus (1566)
Psalmberijming Willem van Haecht (1583)
Philips van Marnix: Het Boeck der Psalmen (1591)
Dirck Rafaelsz. Camphuysen: Uytbreyding over De Psalmen des propheten Davids (1630)
Jacobus Revius: De CL Psalmen Davids, eerst in Nederlantschen dichte gebracht door Petrum Dathenum (1640)
Johan de Brune: Davids psalmen (1644)
Johan de Brune (de Oude) en Petrus Datheen: Davids Psalmen (1650)
Jacob Westerbaen: Davids Psalmen in Nederduytsche Rijmen gestelt (1655)
Henrick Bruno: Davids Psalmen (1656)
Cornelis Boey: Het Nieuwe Werck der Psalmen van den Koningh David (1659)
[Dirck Rafaelsz. Camphuysen, Joachim Oudaen:] Davids Psalmen, Nieuwlyx op rym-maat gestelt (1685)
Hendrik Ghysen: Den Hoonig-raat der Psalm-dichten Ofte Davids Psalmen Met d’andere Lof-sangen (1686)
Het boek der psalmen (1773)

 

Liedbundels

 

Kluchtboeken

Veelderhande gheestelicke Liedekens (1558)
Het Herder Pijpken (1603)
Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi (1618)
Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. Int Iaar ons Heeren (1619)
Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi (1620)
Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi (1621)
Nieuw-Iaar-Lieden; Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi (1622)
[Schriftuerlyke Gesangen.] [Amsterdam: Wed. P. Arentsz en C. van der Sys, ca. 1705]
Het vermaaklyk buitenleven, of de zingende en speelende boerenvreugd (1716)
Het tweede deel van de nieuwe Overtoompsze markt-schipper, of vermaakelyke Leidsze Kaag [ca. 1760]
Gekroond Batavia (1767)
De drie kemphaantjes (1784)
De Amsterdamsze Gaare-Keuken (1796)
Het nieuwe tulpje [ca. 1800]
Christelijke gezangen en liederen (1804)

 

 

[Simon de Vries:] De Klugtige Tyd-verdryver Waar in De alder-aardigste vermaaklijkheden van verscheide Schrijvers t’zaam gezet zijn (1653)
Haerlemsche Eerlycke Uren (2 vols., 1661-1663)
[Joan de Grieck, samensteller:] De Droeve, ende Blyde Wereldt (1671)
't Leven en Bedryf van Clement Marot (tussen 1768 en 1794)
Het Leven en Bedryf van de Wyze Gek Klaas Nar (1736)
Jan Tamboer: Het Toneel Der Snaaken (1738)

 

Taalkundige werken

 

Cultuurhistorische werken

Der Fielen, Rabauwen, oft der Schalcken Vocabulaer (1563)
Gerard de Vivre: Douze dialogues et colloques (1574)
Johan de Brune: Nieuwe Wyn in Oude Le'er-Zacken (1636)
Hexham: Nederlands-Engels woordenboek (1648)
Johan Hofman: Nederlandtsche Woorden-Schat (1650)
Adriaen Koerbagh: Nieuw Woorden-boek der Regten (1664)
Adriaen Koerbagh: Bloemhof (1668)
L. Meijer: Woordenschat, verdeelt in bastaardt-woorden, konst-woorden, verouderde woorden (1669)
Maritieme woordenboeken: Wigardus à Winschooten (1681),
Jacob van Lennep (1856), Thade Pan (1857)

Tuinman: De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden (1726-1727)
Salomon van Rusting: Barbarologia (1733)
Noël Chomel: Huishoudelyk woordboek (1743)
Johann Hermann Knoop: Kort Onderwys, Hoedanig men de Couranten best lezen en gebruiken kan (1758)
Sprenger van Eijk: Spreekwoorden (1844)
J.M. Calisch en N.S. Calisch: Beknopt kunstwoordenboek [1882]

 

 

Guido de Columna: Historien van Troyen (1479)
Dit boecxken leert hoemen mach voghelen vanghen (1509)
Een schone ende ghenoechelijcke Historie van Ioncker Ian wt den vergiere [ca. 1590]
Jacobus Sceperus (Jac. de Schepper): Bacchus. Den Ouden, en Huydendaegschen Droncke-Man (1665)
Daniel Manlyn: Pyrotechnia, Of Meer dan hondertderleye Konstvermakelijcke Vuurwerken (1678)
S[imon] d[e] V[ries]: Historisch Verhael van ’t Leven en Oorlogs-Bedryf van de Heer Christoph Bernhard van Galen (1679)
Simon de Vries: Wonderen Soo aen als in, en Wonder-gevallen Soo op als ontrent de Zeeën, Rivieren, Meiren, Poelen en Fonteynen (1687)
Janus Montanus: De kat gestuurt naar 't Vagevuur (ca. 1700)
Janus Montanus: De wonderbare reystogt, of de kat in ambassade (ca. 1758-1761)
Echt Omstandig Verhaal, Wegens het tot Curacao in de Lugt Gespronge Hollands Schip van Oorlog (1778)

 

Geschiedenis van de Noordse landen / arctische walvisvaart

 

Vroegmoderne geneeskundige werken

Olaus Magnus: De vvonderlijcke Historie vande Noordersche landen (1562)
Pamflet: Walvisch van Berckhey (1599)
Pamflet: VVare Verthooning Ende afbeeldinghe van eenen dooden ende meest half verrotten Vis (1608)
Hessel Gerritsz.: Beschryvinghe vander Samoyeden Landt in Tartarien (1612)
[Hessel Gerritsz.:] Histoire du Pays nommé Spitsberghe (1613)
Olaus Magnus: Toonneel der Noordsche Landen (1652)
Beschryvinge van de Noordtsche Landen, Die gelegen zijn onder den Kouden Noordt-Pool, ... [ca. 1660]
Dirck Albertsz. Raven: Journael van de Ongeluckighe Voyagie [ca. 1665]
Jacob Segersz. van der Brugge: Overwinteringsjournaal [ca. 1665]
Drie Uoyagien Gedaen na Groenlandt (166X)
Twee Iournalen, Het Eerste gehouden by de Seven Matroosen, Op het Eylandt Mauritius [...]. En het tweede gehouden by de Seven Matroosen, die op Spitsbergen Zijn Overwintert [...] (166X)
[P.P.V.S.:] Kort en opregt verhaal van het Droevig en avontuurlijk wedervaren, van Abraham Jansz. van Oelen (1683)
P.P. van S.: De Seldsaame en Noit Gehoorde Wal-Vis-Vangst, Voorgevallen by St. Anna-Land in't jaar 1682 (1684)
De Noordsche weereld vertoond in twee nieuwe, aenmerckelijcke, derwaarts gedaene reysen (1685)
[Isaac de La Peyrere/Simon de Vries:] Nauwkeurige Beschrijvingh van Groenland (1687)
E.A. van Dooregeest en C.A. Posjager: Den Ryper Zee-Postil, Bestaende in XXII. Predicatien toegepast op den Zeevaert (1699)
Frederik Martens: Nauwkeurige Beschryvinge van Groenland of Spitsbergen (1710)
Willem Pieterse Poort: Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt (1711)
C.G. Zorgdrager/Abraham Moubach: Bloeijende Opkomst der Aloude en Hedendaagsche Groenlandsche Visschery (1727)
Freerk Pieters: Aan-teekening, gehouden op het schip de Vrouw Maria (na 1769)
Jakob Jansen: Verhaal der Merkwaardige Reize van den Kommandeur Jakob Jansen, met het Schip De Vrouw Maria Elisabeth (1770)
Freerk Pieters: Omstandig Journaal of Reys-Beschryving, Op het Schip de Vrouw Maria [1770]
Singulieren of byzonderen Historien, wegens het verongelukke van het Groenlands schip (1774)
Echt Historisch Verhaal Zo uit de Mond als Pen, van drie Zeelieden (1778)
Marten Jansen: Kort, doch echt-verhaal van commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip (1778, Amsterdam)
Marten Jansen: Kort, doch Echt-Verhaal van Commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip ... Waar by nog Copia, van een Brief van Comm. Hidde Dirks Kat ... geschreeven uit Straat-Davids (1778, Leeuwarden)
Beknopt Verhaal Wegens het verongelukken van verscheide Schepen in het Jaar 1777 [1779]
Jeldert Jansz Groot: Beknopt en Getrouw Verhaal, van de Reys van Commandeur Jeldert Jansz Groot, uit Texel na en in Groenland [ca. 1779]
Jan Maartensz. Groen: Dagverhaal der merkwaardige Rampen en Wederwaardigheden (1783)
Maarten Mooy: Omstandig Journaal van de Reize naar Groenland (1787)
Hidde Dirks Kat: Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst (1818)
Klaas Hoekstra: Dagverhaal van het verongelukken van het Galjootschip Harlingen, in Straat-Davids (1828)
W.J. van der Vegt: Alexis en Iwan, of De Overwintering op Spitsbergen (1845)
Moby Dick, De Walvischvangst, Tooneelen op Zee (1853)
Lord Dufferin: Reis naar IJsland, Jan Mayen en Spitsbergen (1861)

 

 

Sebastiaen Franck: Van den Grouwelijcken Laster der Dronckenheyt Die in dese tijden gheweldelijck regneert (1621)
Heyman Jacobs: Den schat der armen oft een medecijn-boecxken (1626)
Abraham Lenertsz Vrolingh: Der Matroosen Ghesontheydt, ofte De goede Dispositie der Zee-varende ende alle andere Lieden (1663)
Eduard Putman/Abraham Lenertsz Vrolingh: Putmans Manuael, dat is een kleyn pest-boecxken ... (1663)
Steven Blankaart: De Borgerlyke Tafel, Om lang gesond sonder ziekten te leven (1683)
Steven Blankaart: De Kartesiaanse Academie Ofte Institutie Der Medicyne (1683)
Pharmacopaea Amstelredamensis (1683)
Steven Blankaart: Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen (1684)
Cornelis Bontekoe/Steven Blankaart: Gebruik en Mis-bruik van de Thee Mitsgaders een Verhandelinge wegens de Deugden en Kragten van de Tabak (1686)
Pharmacopaea Amstelredamensis (1686)
Carolus Battus: Het Secreet-boek Vol Heerlijke Konsten (1694)
Jac. Bontius: Oost- en West-Indische Warande (1694)
Steven Blankaart: Den Neder-landschen herbarius ofte kruid-boek (1698)
Pharmacopoea Amstelredamensis (1698)
Gervais Ucay: Nieuwe Verhandeling van de Venus-Ziekten (1700)
Leeuwarder Apotheek (1702)
Steven Blankaart: Een nette verhandeling van de leger-ziekten (1703)
Robert Pitt: List en bedrog der medicynen ten toon gestelt (1705)
Pharmacopoea Roterodamensis Galeno-Chymica, of Rotterdamsche Galenische en Chymische Apotheek (1709)
De Leeuwarder Apotheek (1712)
Pharmacopoea Amstelredamensis (1714)
Aphorismen, of Kortbondige Spreuken, van Hippocrates (1714)
Johannes Verbrugge: Chirurgyns scheeps-Kist (1723)
Jacobus Elias Scott: Heele goeje remedien, en Resepte om te koken te bakken en te Confijten (1737)
[S.C. Kriel/J.E. Muller/J.C. Smellentin:] Bataviasche Apotheek (1746)

 

Entomologische werken

 

 

Johannes Goedaert: Metamorphosis Naturalis (ca. 1662-1669)
Jan Swammerdam: Ephemeri vita of afbeeldingh van 's menschen leven (1675)
Steven Blankaart: Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden, en Vliegende Dierkens daar uit voortkomende (1688)
Steph. Blankaart: Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden, en Vliegende Dierkens daar uit voortkomende. Handschrift van het tweede deel (1688)
Maria Sibylla Merian: Metamorphosis Insectorum Surinamensium [1705]
Maria Sibylla Merian: Der Rupsen Begin, Voedzel en Wonderbaare Verandering [1712-1717]

 

 

 


 

Contactpersonen

Prof. Dr. Nicoline van der Sijs
Wilhelminapark 5C, 3581 NA Utrecht
E post at nicolinevdsijs.nl
T 0031 (0)30 - 252 21 72

Drs. Hans Beelen
Institut für Niederlandistik
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
http://www.uni-oldenburg.de/niederlandistik
E johannes.beelen at uni-oldenburg.de
T 0049 (0)441 - 798 45 81

 

image