EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Digitale tekstuitgaven, vervaardigd door de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (): Digitale tekstuitgaven, vervaardigd door de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xvx-frex

2008, 2009, 2010, 2011 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der 10.17026/dans-xvx-frex

De Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (SVNT) is een netwerk van ongeveer honderd vrijwilligers dat zich tot doel heeft gesteld informatie in en/of over de Nederlandse taal in heden en verleden en Nederlands talig erfgoed voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te maken, bij voorkeur digitaal en interactief. De SVNT heeft sinds 2007 een tiental bijbelvertalingen uit de 15e, 16e en 17e eeuw getranscribeerd, waaronder de Statenvertaling uit 1637. Andere belangrijke teksten die dankzij de SVNT beschikbaar zijn gekomen, zijn vijf psalmberijmingen, een Nederlands-Engels woordenboek uit 1648, een spreekwoordenverzameling van Johan de Brune de Oude uit 1636, en twee Friese bijbelvertalingen.

Relations

Bijbel- en Koranvertalingen

 

Psalmberijmingen

Delftse Bijbel (1477)
Vorstermanbijbel (1528/1531)
Liesveltbijbel (1542)
Leuvense Bijbel (1548)
Jan Utenhove, Nieuwe Testament (1556)
Biestkensbijbel (1560)
Deux-Aesbijbel (1562)
Statenvertaling (1637)
De Arabische Alkoran (1641)
Lutherse Bijbelvertaling (1648)
Statenvertaling (1657)
Mahomets Alkoran, door de Heer du Ryer uit d’ Arabische in de Fransche taal gestelt (1658)

 

Souter Liedekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van Dauid (1540)
Jan Utenhove: 25 Psalmen (1557)
Jan Utenhove: 26 Psalmen (1558)
Jan Utenhove: LXIIII, Psalmen end ander ghesangen (1561)
Jan Utenhove: Hondert Psalmen Davids (1561)
Jan Utenhove: Psalmen Davidis (1566)
Psalmberijming Petrus Dathenus (1566)
Psalmberijming Willem van Haecht (1583)
Philips van Marnix: Het Boeck der Psalmen (1591)
Dirck Rafaelsz. Camphuysen: Uytbreyding over De Psalmen des propheten Davids (1630)
Jacobus Revius: De CL Psalmen Davids, eerst in Nederlantschen dichte gebracht door Petrum Dathenum (1640)
Johan de Brune: Davids psalmen (1644)
Johan de Brune (de Oude) en Petrus Datheen: Davids Psalmen (1650)
Jacob Westerbaen: Davids Psalmen in Nederduytsche Rijmen gestelt (1655)
Henrick Bruno: Davids Psalmen (1656)
Cornelis Boey: Het Nieuwe Werck der Psalmen van den Koningh David (1659)
Aernout van Overbeke: De Psalmen Davids in Nederduytsche Rijmen gestelt (1663)
[Dirck Rafaelsz. Camphuysen, Joachim Oudaen:] Davids Psalmen, Nieuwlyx op rym-maat gestelt (1685)
Hendrik Ghysen: Den Hoonig-raat der Psalm-dichten Ofte Davids Psalmen Met d’andere Lof-sangen (1686)
Het boek der psalmen (1773)

 

Liedbundels

 

Kluchtboeken

Veelderhande gheestelicke Liedekens (1558)
Het Herder Pijpken (1603)
Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi (1618)
Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. Int Iaar ons Heeren (1619)
Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi (1620)
Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi (1621)
Nieuw-Iaar-Lieden; Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi (1622)
[Schriftuerlyke Gesangen.] [Amsterdam: Wed. P. Arentsz en C. van der Sys, ca. 1705]
Het vermaaklyk buitenleven, of de zingende en speelende boerenvreugd (1716)
Het tweede deel van de nieuwe Overtoompsze markt-schipper, of vermaakelyke Leidsze Kaag [ca. 1760]
Gekroond Batavia (1767)
De drie kemphaantjes (1784)
De Amsterdamsze Gaare-Keuken (1796)
Het nieuwe tulpje [ca. 1800]
Christelijke gezangen en liederen (1804)

 

 

[Simon de Vries:] De Klugtige Tyd-verdryver Waar in De alder-aardigste vermaaklijkheden van verscheide Schrijvers t’zaam gezet zijn (1653)
Haerlemsche Eerlycke Uren (2 vols., 1661-1663)
[Joan de Grieck, samensteller:] De Droeve, ende Blyde Wereldt (1671)
't Leven en Bedryf van Clement Marot (tussen 1768 en 1794)
Het Leven en Bedryf van de Wyze Gek Klaas Nar (1736)
Jan Tamboer: Het Toneel Der Snaaken (1738)

 

Taalkundige werken

 

Cultuurhistorische werken

Der Fielen, Rabauwen, oft der Schalcken Vocabulaer (1563)
Het eerste ende tvveede deel van de Françoische t’samensprekinghen, ouergheset in de Nederduytsche spraecke (1567)
Gerard de Vivre: Douze dialogues et colloques (1574)
Johan de Brune: Nieuwe Wyn in Oude Le'er-Zacken (1636)
Gerard vanden Vivre: Dialogues Flamen-Françoys, traictants du fait de la marchandise = T'samen-sprekinghen in Duytsch ende Fransoys (1642)
Hexham: Nederlands-Engels woordenboek (1648)
Johan Hofman: Nederlandtsche Woorden-Schat (1650)
Aanmerkingen Op de Neederduitsche Taale. Int licht gegeven door Petrum Leupenium, Bedienaar des Godlyken Woords tAmsterdam (1653)
Naaberecht Gedaan op J. v. Vondelens Noodigh Berecht Over de Nieuwe Nederduitsche Misspellinge. Door Petrum Leupenium, Bedienaar des Godlyken Woords tAmsterdam (1654)
Adriaen Koerbagh: Nieuw Woorden-boek der Regten (1664)
Simon van Leeuwen, Notarius publicus, dat is: de practycke ende oeffeninge der notarissen (1665)
Adriaen Koerbagh: Bloemhof (1668)
L. Meijer: Woordenschat, verdeelt in bastaardt-woorden, konst-woorden, verouderde woorden (1669)
C.D. van Niervaert, Oprecht onderwijs van de letter-konst (1669)
Maritieme woordenboeken: Wigardus à Winschooten (1681), Jacob van Lennep (1856), Thade Pan (1857)
William Sewel: A Compendious Guide to the Low-Dutch Language. Containing the most necessary and essentiel Grammar-Rules, etc. (1706)
William Sewel: Nederduytsche Spraakkonst, Waarin de Gronden der Hollandsche Taale naauwkeuriglyk opgedólven, en zelfs voor geringe Verstanden, zo ten aanzien der Spellinge als bewoordinge, duydelyk aangeweezen zyn (1708)
William Sewel: Nederduytsche Spraakkonst, Waarin de Gronden der Hollandsche Taale Naauwkeuriglyk opgedólven, en zelfs voor geringe Verstanden, zo ten aanzien der Spellinge als Bewoordinge, duydelyk aangeweezen zyn, De Tweede Druk, etc. (1712)
Matthias Kramer: Grund-richtig-Volkommene, doch kurtz gefaßte Nider-Teutsch-, oder Holländische Grammatica (1716)
Matthias Kramer: Koninglyk Neder-Hoog-Duitsch en Hoog-Neder-Duitsch Woorden-Boek Erste Deel. Königliches Nider-Hoch-Teutsch-, und Hoch-Nider-Teutsches Wörter-Buch. Erster Theil (1719)
Tuinman: De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden (1726-1727)
Salomon van Rusting: Barbarologia (1733)
Noël Chomel: Huishoudelyk woordboek (1743)
Johann Hermann Knoop: Kort Onderwys, Hoedanig men de Couranten best lezen en gebruiken kan (1758)
C.D. Niervaart, Opregt Onderwys Van de Letter-Konst, Bekwaam om alle Persoonen in korte Tijd wel, en volkomelijk te leeren Spellen en Lesen, etc. (1769)
J.G.A. Kirchhoff / J.A.W. Schröder, Holländisch-deutsches Handwörterbuch besonders für Unstudirte (1810)
J.A.W. Schröder: Kleine holländische Sprachlehre, besonders zum Gebrauch für die deutschen Landschulen im Departement Ostfriesland, nach Weilands nederduitsche Spraakkunst bearbeitet. (1811)
Hulpboekje om de Russen en Kosakken goed te verstaan: in het Hollandsch en Russisch naar de Hollandsche uitspraak gesteld [1813]
De kleine Russische taalmeester. Een nood- en hulpboekje voor Hollanders, die zich met deze taal eenigzins willen bekend maken [1814]
Hollandsch en Hoogduitsch woordenboekje [1814]
A.J. van der Aa: Handbuch der holländischen Umgangssprache. Zamenspraken in de Neder- en Hoogduitsche talen, voorafgegaan van eene verzameling der meest gebruikelijke woorden (1840)
Sprenger van Eijk: Spreekwoorden (1844)
Sprechen Sie Deutsch? of Hoogduitsch-Nederduitsche winkelgesprekken; benevens eene verzameling der meest gebruikelijke spreekwijzen en uitdrukkingen in den handel (1850)
A.J. Hillebrands, Woordenboekje om het Engelsch te leeren spreken; Hoofdzakelijk voor de goede uitspraak. Tweede druk [1853]
J.M. Calisch en N.S. Calisch: Beknopt kunstwoordenboek [1882]

 

 

Die historie dat leuen ende dat regiment des alre grootsten ende machtichsten coninc alexanders die heer was ende prince alle der werelt (1477)
De Historie van der duldicheit der vruwen Griseldis [ca. 1478]
De historia van den souen wysen meisteren [ca. 1478])
Guido de Columna: Historien van Troyen (1479)
Die historie vanden vromen ridder parijs ende van die schone vienna des dolphijns dochter (1487)
Dit boecxken leert hoemen mach voghelen vanghen (1509)
Een schone ende ghenoechelijcke Historie van Ioncker Ian wt den vergiere [ca. 1590]
Erycius Puteanus: Comvs dat is Bras-Godt ofte slemp-feeste der Cimmerianen, In ghedaente van eenen Droom (1611)
Der Vrouwen-peerle. Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe, Griseldis de Saechtmoedighe, Florentine de ghetrouwe [1621]
Daniel Souterius: Nvchteren Loth. Dat is, Middel om op te staen, uyt de Ziel-verderffelijcke Sonde, van Dronckenschap, tot een maetich, ende Godtvruchtich leven (1623)
Adriaen van der Donck: Beschryvinge van Nieuvv-Nederlant (1655)
Jacobus Sceperus (Jac. de Schepper): Bacchus. Den Ouden, en Huydendaegschen Droncke-Man (1665)
Daniel Manlyn: Pyrotechnia, Of Meer dan hondertderleye Konstvermakelijcke Vuurwerken (1678)
S[imon] d[e] V[ries]: Historisch Verhael van ’t Leven en Oorlogs-Bedryf van de Heer Christoph Bernhard van Galen (1679)
Simon de Vries: Wonderen Soo aen als in, en Wonder-gevallen Soo op als ontrent de Zeeën, Rivieren, Meiren, Poelen en Fonteynen (1687)
Simon Witgeest (Willem Goeree): Het verbetert en vermeerdert natuurlyk toover-boek. Of 't nieuw speel-toneel der konsten (1698)
Janus Montanus: De kat gestuurt naar 't Vagevuur (ca. 1700)
Janus Montanus: De wonderbare reystogt, of de kat in ambassade (ca. 1758-1761)
Nette Afbeelding der Overstrooming buiten de Haarlemmer-Poort van Amsterdam [1775]
Brief, van een Amsterdamsch Heer, aan een Heer Te Rotterdam: Waar in naauwkeurige Berichten worden medegedeeld wegens de jammerlyke gevolgen veroorzaakt door den algemeenen Storm en de daar uit ontstane Watervloed in Zuid en Noordholland [1775]
Echt Omstandig Verhaal, Wegens het tot Curacao in de Lugt Gespronge Hollands Schip van Oorlog (1778)
Het zeemans-leven, inhoudende hoe men zich aan boord moet gedragen in de Storm, de Schafting en het Gevecht [ca. 1825]

 

Geschiedenis van de Noordse landen / arctische walvisvaart

 

Vroegmoderne geneeskundige werken

Olaus Magnus: De vvonderlijcke Historie vande Noordersche landen (1562)
[Mathijs Syvertsz. Lakeman:] Een Tractaet, seer dienstelijck voor alle Zee-varende Luyden (1597)
Walvisch van Berckhey (1599)
Jan Huygen van Linschoten: Voyagie, ofte Schip-vaert, van Ian Hvyghen van Linschoten, van by Noorden om langes Noorvvegen de Noortcaep, etc. (1601)
VVare Verthooning Ende afbeeldinghe van eenen dooden ende meest half verrotten Vis (1608)
Hessel Gerritsz.: Beschryvinghe vander Samoyeden Landt in Tartarien (1612)
[Hessel Gerritsz.:] Histoire du Pays nommé Spitsberghe (1613)
Olaus Magnus: Toonneel der Noordsche Landen (1652)
Beschryvinge van de Noordtsche Landen, Die gelegen zijn onder den Kouden Noordt-Pool, ... [ca. 1660]
Dirck Albertsz. Raven: Journael van de Ongeluckighe Voyagie [ca. 1665]
Jacob Segersz. van der Brugge: Overwinteringsjournaal [ca. 1665]
Drie Uoyagien Gedaen na Groenlandt (166X)
Twee Iournalen, Het Eerste gehouden by de Seven Matroosen, Op het Eylandt Mauritius [...]. En het tweede gehouden by de Seven Matroosen, die op Spitsbergen Zijn Overwintert [...] (166X)
[Isaac de La Peyrere/Simon de Vries:] Nauwkeurige Beschrijvingh van Groenland (1678)
[P.P.V.S.:] Kort en opregt verhaal van het Droevig en avontuurlijk wedervaren, van Abraham Jansz. van Oelen (1683)
P.P. van S.: De Seldsaame en Noit Gehoorde Wal-Vis-Vangst, Voorgevallen by St. Anna-Land in't jaar 1682 (1684)
De Noordsche weereld vertoond in twee nieuwe, aenmerckelijcke, derwaarts gedaene reysen (1685)
E.A. van Dooregeest en C.A. Posjager: Den Ryper Zee-Postil, Bestaende in XXII. Predicatien toegepast op den Zeevaert (1699)
Frederik Martens: Nauwkeurige Beschryvinge van Groenland of Spitsbergen (1710)
Willem Pieterse Poort: Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt (1711)
Lourens Feykes Haan: Beschryving van de Straat Davids (1719)
L. Feykes Haan: Beschryving van de Straat Davids, Benévens des zelven Inwooners, Zede, Gestalte, en Gewoonte, mitsgaders hunne Visvangst, en andere Handelingen (1720)
C.G. Zorgdrager/Abraham Moubach: Bloeijende Opkomst der Aloude en Hedendaagsche Groenlandsche Visschery (1727)
Hans Egede: Beschryving van Oud-Groenland, Of eigentlyk van de zoogenaamde Straat Davis, enz. (1746)
Johan Anderson: Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis (1756)
P.L. le Roy: Kort, naauwkeurig en echt-Relaas van het gebeurde aan vier Russische zeelieden, welke by ongeluk geraakt zyn op het onbewoond eiland Oost-Spitzbergen (1768)
Freerk Pieters: Aan-teekening, gehouden op het schip de Vrouw Maria (na 1769)
Jakob Jansen: Verhaal der Merkwaardige Reize van den Kommandeur Jakob Jansen, met het Schip De Vrouw Maria Elisabeth (1770)
Freerk Pieters: Omstandig Journaal of Reys-Beschryving, Op het Schip de Vrouw Maria [1770]
Singulieren of byzonderen Historien, wegens het verongelukke van het Groenlands schip (1774)
Echt Historisch Verhaal Zo uit de Mond als Pen, van drie Zeelieden (1778)
Marten Jansen: Kort, doch echt-verhaal van commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip (1778, Amsterdam)
Marten Jansen: Kort, doch Echt-Verhaal van Commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip ... Waar by nog Copia, van een Brief van Comm. Hidde Dirks Kat ... geschreeven uit Straat-Davids (1778, Leeuwarden)
J.A.S., Stradavits reyse ter walvis-vangst (1779)
Merkwaardig verhaal van Reinier Hylkes, Als Matroos, met het Schip de Hopende Visser Commandeur Volkert Jansz, ten Jare 1777. na Groenland uitgevaren op de Walvisvangst, en aldaar met 9 andere Schepen verongelukt (1779)
Beknopt Verhaal Wegens het verongelukken van verscheide Schepen in het Jaar 1777 [1779]
Beknopt en Getrouw Verhaal, van de Reys van Commandeur Jeldert Jansz Groot, uit Texel na en in Groenland [1779]
Jan Maartensz. Groen: Dagverhaal der merkwaardige Rampen en Wederwaardigheden (1783)
[Ary Jansz. de Wit?]: Egt Verhaal der wonderbaare bewaaring Gods, van de manschappen, gevaaren met het schip De Eendragt, etc. (1783)
J.H. Campe, Reisbeschryvingen voor de jeugd. Eerste deel (1786)
Maarten Mooy: Omstandig Journaal van de Reize naar Groenland (1787)
Hidde Dirks Kat: Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst (1818)
Hans Egede Saabye: Fragmenten uit een dagboek, gehouden in Groenland, in de jaren 1770-1778 (1818)
Klaas Hoekstra: Dagverhaal van het verongelukken van het Galjootschip Harlingen, in Straat-Davids (1828)
W.J. van der Vegt: Alexis en Iwan, of De Overwintering op Spitsbergen (1845)
J. Uelenberg, Merkwaardige lotgevallen van vier Russische matrozen, die verlaten van hun schip zijn achtergebleven op een onbewoond eiland, genaamd: Spitsbergen te Nova Zembla, en daar zes jaren hun leven hebben doorgebragt [ca. 1850]
Kapitein William [pseudoniem van Jan Zwanenburg, *1830]]: Een Schoolmeester naar de IJszee. Vertelling van een oud-Zeeman [ca. 1850]
Moby Dick, De Walvischvangst, Tooneelen op Zee (1853)
Lord Dufferin: Reis naar IJsland, Jan Mayen en Spitsbergen (1861)

 

 

Sebastiaen Franck: Van den Grouwelijcken Laster der Dronckenheyt Die in dese tijden gheweldelijck regneert (1621)
Heyman Jacobs: Den schat der armen oft een medecijn-boecxken (1626)
H. Rulant: Satyra of Schimpdicht. Prijsende den Godt Bacchus, of’t Droncken drincken (1632)
Abraham Lenertsz Vrolingh: Der Matroosen Ghesontheydt, ofte De goede Dispositie der Zee-varende ende alle andere Lieden (1663)
Eduard Putman/Abraham Lenertsz Vrolingh: Putmans Manuael, dat is een kleyn pest-boecxken ... (1663)
Steven Blankaart: De Borgerlyke Tafel, Om lang gesond sonder ziekten te leven (1683)
Steven Blankaart: De Kartesiaanse Academie Ofte Institutie Der Medicyne (1683)
Pharmacopaea Amstelredamensis (1683)
Steven Blankaart: Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen (1684)
Cornelis Bontekoe/Steven Blankaart: Gebruik en Mis-bruik van de Thee Mitsgaders een Verhandelinge wegens de Deugden en Kragten van de Tabak (1686)
Pharmacopaea Amstelredamensis (1686)
Carolus Battus: Het Secreet-boek Vol Heerlijke Konsten (1694)
Jac. Bontius: Oost- en West-Indische Warande (1694)
Steven Blankaart: Den Neder-landschen herbarius ofte kruid-boek (1698)
Pharmacopoea Amstelredamensis (1698)
Gervais Ucay: Nieuwe Verhandeling van de Venus-Ziekten (1700)
Leeuwarder Apotheek (1702)
Steven Blankaart: Een nette verhandeling van de leger-ziekten (1703)
Robert Pitt: List en bedrog der medicynen ten toon gestelt (1705)
Pharmacopoea Roterodamensis Galeno-Chymica, of Rotterdamsche Galenische en Chymische Apotheek (1709)
De Leeuwarder Apotheek (1712)
Pharmacopoea Amstelredamensis (1714)
Aphorismen, of Kortbondige Spreuken, van Hippocrates (1714)
Johannes Verbrugge: Chirurgyns scheeps-Kist (1723)
Jacobus Elias Scott: Heele goeje remedien, en Resepte om te koken te bakken en te Confijten (1737)
[S.C. Kriel/J.E. Muller/J.C. Smellentin:] Bataviasche Apotheek (1746)
J.A.S.: Lyk-zang, ter gedagtenisse van den aflyvigen méde-borger Joannes Henricus Matthey [1796]
Aanwijzigingen tot het gebruik der Medicynen voor Zeevarenden (1839)

 

Entomologische werken

 

Pamfletten en satirische kranten

Johannes Goedaert: Metamorphosis Naturalis (ca. 1662-1669)
Jan Swammerdam: Historia Insectorum Generalis, ofte Algemeene Verhandeling van de Bloedeloose Dierkens (1669)
Jan Swammerdam: Ephemeri vita of afbeeldingh van 's menschen leven (1675)
Steven Blankaart: Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden, en Vliegende Dierkens daar uit voortkomende (1688)
Steph. Blankaart: Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden, en Vliegende Dierkens daar uit voortkomende. Handschrift van het tweede deel (1688)
[Steph. Blankaart: Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden, en Vliegende Dierkens daar uit voortkomende. Derde deel] Handschrift (ca. 1695)
Maria Sibylla Merian: Metamorphosis Insectorum Surinamensium [1705]
Maria Sibylla Merian: Der Rupsen Begin, Voedzel en Wonderbaare Verandering [1712-1717]

 

 

VVaerachtich verhael van den Oploop, twist ende tweedracht geschiedt tot Amsterdam in Hollant (1617)
Copye wt Hoorn [1618]
Cort verhael van al tghene binnen Vtrecht gepasseert is (1618)
Verhael int corten van t'ghene nu tot Wtrecht in Hollant is ghepasseert t'sedert den 25. Junij 1618 (1618)
Een cort verhael, hoe ende in wat maniere die Gommarissen van Hollant, Hemel en eerde willen innemen met eenen slach (1619)
Sommier verhael van de wreede handelinghe der Bloet-dorstighe Calvinisten, ghepleeght teghen de Remonstranten buyten Rotterdam (1619)
Verhael hoe dat in Hollant binnen de stadt van Leyden, de Arminianen zijn vergaert geweest in een Huys om te Preken (1619)
Verhael van den Oproer binnen Rotterdam in Hollant [1619]
Verhael van t’ghene nv in Hollant is ghepasseert, tot Rotterdam, wtrecht en Dort [1619]
Hollandsche Nieuwe Tijdinghen, te weten, Hoemen in Hollandt de strenghe Placcaten, die teghen de Arminianen ghemaeckt zijn, soeckt in’t werck te stellen (1620)
Rotterdamsche nieuwe Tijdinghen, hoemen daer de Arminianen om haer Predicken vervolght, plundert, slaet ende schoffierlijcken mis-handelt (1620)
Rotterdamsche Moort, begaen door den Dijckgraef Duyn Claessen (1621)
[Paschier de Fijne:] Een kleyn Monstertjen (1625)
Haegsche Middel-Weecksche Courant, july 1661
Haeghsche Mercurius, of Verscheyde Post-tydingen, augusti 1661
Extraordinaris Parysche Courant, augusti 1661
Nieuwe Haegse Middel-Weeckse Courant, july 1661
Extraordinare Amsterdamsche Maendaegsche Courant, 1678
De courant tot gemeene best, 1684
Extraordinaire courant in ’t troubeljaar, 1684
Extraordinare Courant in twistmaand, 1684
Extraordinaris courant in twyffel-maent, 1684
Hora novissima, 1684
Korte aanmerkinge over de extraordinaire courant in twistmaand, 1684
Mercurius Gallo-Belgicus, 1684
De Darmstadse Thee Courant, 1687
De Oost-Indische Thee-Post, 1687
Amsterdamse post-tyding, 1689
Nieuwe Ypersz Maendaegse postydinge, 1691
De Cagelot. Monstrum horrendum, informe, ingens. Brunsvici (1785)

 

Early Dutch Mixology

 

 
D. Schoor, Zakboekje voor recepten van American Drinks [1916]
Harry en Humphry Brown: American-Drinks, 400 recepten tot het bereiden van koude- en warme dranken; maken van cocktails, bowls, coblers, limonades, punch, enz.: in zomer en winter [1917]
W. Slagter: Hoe maakt men American Plain- en Fancy Drinks (1922)
Yvonne: Handleiding voor het maken van Verschillende Dranken en American Drinks (1922)
Jo van Wijngaarden: Jo's handig boekje voor Mixing Drinks [1924]
W. Slagter: Cocktails American- en Fancy Drinks IJsrecepten en -Dranken (1926)
Jeanne Zelle: Cocktail Recepten (1929)

 

 

 

Contactpersonen

Prof. Dr. Nicoline van der Sijs
Wilhelminapark 5C, 3581 NA Utrecht
E post at nicolinevdsijs.nl
T 0031 (0)30 - 252 21 72

Drs. Hans Beelen
Institut für Niederlandistik
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
http://www.uni-oldenburg.de/niederlandistik
E johannes.beelen at uni-oldenburg.de
T 0049 (0)441 - 798 45 81

 

image