EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Zandmaaslocatie Well-Aijen

Cite as:

Projectteam Archeologie Maaswerken; RAAP Archeologisch Adviesbureau; ADC ArcheoProjecten; Dijk, X.C.C. van (RAAP); Tichelman, G. (ADC); Simons, A. (PTA); Gaauw, P. van der (PTA); Hammen, T. (PTA); Verkerk, H. (PTA); Bosman, A. (PTA); Gaauw, P. van der (PTA); Grooth, M. de (PTA); (): Zandmaaslocatie Well-Aijen. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2zf-au5c

2005 Projectteam Archeologie Maaswerken; RAAP Archeologisch Adviesbureau; ADC ArcheoProjecten; Dijk, X.C.C. van (RAAP); Tichelman, G. (ADC); Simons, A. (PTA); Gaauw, P. van der (PTA); Hammen, T. (PTA); Verkerk, H. (PTA); Bosman, A. (PTA); Gaauw, P. van der (PTA); Grooth, M. de (PTA); 10.17026/dans-2zf-au5c

In de periode september-december 2001 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in het kader van de Maaswerken een Aanvullende Archaeologische Inventarisatie in het deelgebied Well-Aijen uitgevoerd. Het archeologisch onderzoek bestond uit een geo-archeologisch booronderzoek en een oppervlaktekartering.

De hogere pleistocene terrasrestanten beperken zich niet alleen tot het meest oostelijke deel van het plangebied, maar strekken zich uit tot aan de huidige Maasbedding.
De bodem bestaat voor een groot deel uit pleistocene en vroeg-holocene sedimenten. In de top van deze afzettingen zijn op verschillende plaatsen archeologische vondsten aangetroffen.

Van 14 juni tot 8 september 2004 vond een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven plaats, uitgevoerd door het ADC.

De oudste vondsten dateren uit het Vroeg-Mesolithicum en zijn op het zand van de kronkelwaardrug gevonden. Activiteiten vanaf het Vroeg-Neolithicum zijn aangetoond. De Late Bronstijd is nauwelijks herkend tijdens het IVO.
Er zijn vier sites uit de IJzertijd gevonden. Mogelijk is de locatie van een van deze sites gekozen vanwege de ijzerproductie uit moerasijzererts.
In de Late IJzertijd lijkt sprake te zijn van een teruggang in bewoning.
Er zijn geen nederzettingen uit de Middeleeuwen gevonden.

Het gehele gebied is ten behoeve van landbouw gebruikt, zodat nu een bovenlaag van ca. 0,35 m geroerd is. Dit heeft alleen in het noordelijk deel van deelgebied 1 tot een verstoring van sites geleid, in overige gebieden zijn sites afgedekt door sedimentatie van de Maas of een esdek. Met uitzondering van een akker uit het Neolithicum in put 28 is nergens een oud loopniveau ontdekt. Het ligt voor de hand dat deze meestal verstoord zijn, maar het is wel waarschijnlijk dat op meer locaties binnen het kronkelwaardgebied van deelgebied 1 oude oppervlaktes bewaard zijn gebleven. Grootschalige verstoringen zijn buiten de Welsche Band en het Leuker Meer niet vastgesteld.

Indien gebieden met waardevolle archeologische resten niet behouden kunnen worden, zal verder archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.


logo

Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal in het kader van de Maaswerken

Zandmaaslocatie Stuwpand Sambeek Hoogwatergeul Well-Aijen

foto