EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Deurne Stationsstraat 25-25A Booronderzoek

Deurne Stationsstraat 25-25A Booronderzoek
Stationsstraat 25/25a te Deurne
Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek
ADC ArcheoProjecten
Beckers, I.S.J.
Holl, J.
Lohof, E.
Veer, R.H. van 't
2010-04-14

In opdracht van MIBA Bouwmanagement BV heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Stationsstraat 25/25a in Deurne (gemeente Deurne). In het plangebied zal de huidige bebouwing gesloopt worden en een nieuwe winkel en enkele appartementen gebouwd worden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.

Op basis van het bureauonderzoek is geconstateerd dan in het hele plangebied archeologische resten aanwezig kunnen zijn uit het Laat-Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen onderin een plaggendek en in de top van de oorspronkelijke C-horizont. Archeologische sporen zullen zich naar verwachting bevinden tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont.

In het hele plangebied kunnen, behalve onder de huidige bebouwing, direct aan of onder het maaiveld archeologische resten worden verwacht uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het vondstniveau wordt verwacht in de eerste ca. 30 cm beneden het maaiveld. Archeologische sporen (uitgezonderd diepe paalsporen, waterputten etc.) worden binnen ca. 50 cm beneden het maaiveld verwacht. Deze archeologische resten zullen waarschijnlijk uit bewoningsresten of resten van agrarisch landgebruik bestaan.

Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een booronderzoek (specificatie VS03) uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn 5 boringen tot 25 cm in de C-horizont gezet tot gemiddeld 120 cm onder het maaiveld.
Tijdens dit booronderzoek is gebleken dat de bodem in het grootste deel van het plangebied is omgewerkt tot in de C-horizont. Archeologische resten uit de periode Laat Paleolithicum-Late Middeleeuwen worden daarom niet meer verwacht. Aangezien het plangebied tot in de 20e eeuw in gebruik was als bouwland, zullen eventuele archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zich in omgewerkte context bevinden.

ADC ArcheoProjecten adviseert daarom om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet.

Archaeology
40365
Archeologisch: booronderzoek
RD (in m.)   X: 183225   Y: 385992
52C
Stationsweg 25/25a
Deurne
Noord-Brabant
ISBN: 978-94-6064-284-5
2293 (ADC Rapportnr)
4120255 (ADC Projectnr)
AipId: twips.dans.knaw.nl-3594375476046605192-1274361204913
eDNA-project: a12599
Archis onderzoeksmeldingsnr. 40365
Fedora Identifier: easy-dataset:24925
Text
application/pdf
Dutch
ADC ArcheoProjecten
ADC ArcheoProjecten
Open access for registered users - Unrestricted access for all registered EASY users
2010-10-05
2010-05-20